De geschiedenis van de H. Donatuskerk Bemmel

In 1795 werd de Republiek van de Zeven Verenigde Provinciën, met hulp van de Fransen, omgevormd tot de Bataafse Republiek en in 1806 werd dit het Koninkrijk Holland genoemd. In 1795 werden kerk en staat gescheiden en vrijheid van godsdienst werd in de grondwet verankerd. Katholieken konden weer functies bekleden in het openbare leven. Het kerkgenootschap met de meeste leden in een stad of dorp kon aanspraak maken op de bestaande kerk. In Bemmel, waar een duidelijke katholieke meerderheid was en is gebleven, is het nooit zover gekomen dat de katholieken hun eigen Sint Benignuskerk terug konden krijgen. Deze bleef in bezit van de Nederlands Hervormde Kerk.Eind december 1795 telde Bemmel, inclusief Haalderen en Ressen, 1200 katholieken. Tot 1795 werden de liturgische vieringen gehouden in een schuur, die van binnen omgebouwd werd als noodkerk.

In 1803 werd met rijkssubsidie een zogenaamde “waterstaats-kerk” gebouwd. De bouw vond plaats naar geadviseerde architectuur van rijkswaterstaat, op de plaats waar de vroegere Mariaschool stond.

In 1853 werd de Nederlandse R.K. Kerkprovincie voltooid, met als aartsbisschop Mgr. Joh. Zwijsen, in verbondenheid met de wereldkerk te Rome. Pastoor J.A.C. Willemsen was de eerste benoemde priester van de Bemmelse H. Donatusparochie.

Op 7 augustus 1873, feestdag van de Heilige Donatus, werd de nieuwe kerk, op het landgoed “De Poll” en “Beringen”, in gebruik genomen, met het koetshuis als pastorie. (Architect de heer H.J.Wennekes uit Zutphen).

De afscheiding van de Haalderse parochie had plaats in 1933. Haalderen bouwde haar eigen parochiekerk en met pastoor T. v.d. Weij bouwde men aan een eigen geloofsgemeenschap.

Kort voor “bevrijdingsdag” op 5 mei 1945 werd de kerk van Bemmel in puin geschoten door Duitse soldaten. Ook de pastorie had veel geleden en van het interieur van de neogotische kerk bleef niet veel over. In 1946 (2700 katholieken) begon de wederopbouw van de kerk. Gedurende deze opbouw werden de erediensten gehouden in de zaal van het sanatorium “Wilhelminapaviljoen”, waar nu de Coöp supermarkt staat. De kerk was in 1950 hersteld en kon weer in gebruik worden genomen. De Toren werd in 1950 opgebouwd.

Sinds 1997 werkt de Donatus Parochie samen met de Parochie Onze Lieve Vrouw van Zeven Smarten te Haalderen. Deze samenwerking blijkt o.a. uit het feit dat zij 2 pastores benoemde voor de beide parochies. Op dit moment wordt er gewerkt aan een verder gaande samenwerking ook met de parochies van Gendt en Doornenburg.

WERKGROEPEN

LiturgieKatechese
Lectoren
Misdienaars
Kostergroep
Collectantencollege
Herenkoor
Dameskoor
Jeugdkoor
Gemend koor In Voice
Werkgroep Avondwake
Werkgroep Bloemversiering
Werkgroep 1ste Communie
Werkgroep Vormsel
Werkgroep Dopen
Werkgroep Kinderwoorddienst
Werkgroep Zeven Tekens rond de bron
DiaconieOpbouw
PCI-bestuur
Kerkradio
Bezoekersgroep verpleeghuizen
Ziekenbezoek ziekenhuis
Werkgroep Vastenactie
H. Communie thuis
Kerkbestuur
Commissie Kerkhofzaken
Commissie beheer en onderhoud
Welkomstgroep nieuwe inwoners
Kerkledenadministratie
Kerkbalans
Redactie Kerkberichten
Gastvrouwen Parochiecentrum
Onderhoud Kerkinterieur

CIJFERS VOLGENS PAROCHIE ADMINISTRATIE

Parochianen199920002001
0 t/m 6385406395
7 t/m 64392843324031
65 en ouder216241217
Totaal aantal geregistreerde parochianen540456635617
Parochianen199920002001
Dopen516263
Eerste Communie685758
Vormsel1086253
Huwelijk tussen 2 rk14119
Huwelijk tussen 1 rk en niet rk christen 1 
Huwelijk tussen 1 rk en niet christen 1 
Overleden504544
Begraven3733 
Crematies1313