Het parochiesecretariaat

Wanneer het gaat om het secretariaat onderscheiden we opnieuw twee niveaus: het niveau van het parochieverband en het niveau van de plaatselijke geloofsgemeenschap. Op het niveau van het parochieverband denken we aan een centraal secretariaat en op het niveau van de plaatselijke geloofsgemeenschap aan plaatselijke steunpunten, die een belangrijke inloopfunctie hebben. We hebben dit verder uitgewerkt in de bijlage over Het parochiesecretariaat en in het 7even cahier Secretariaat in parochieverband. De opbouw van een centraal secretariaat in het parochieverband en plaatselijke steunpunten gebeurt stapsgewijs. Net als het nieuwe parochieverband moet ook dit gaande de weg groeien en vorm krijgen. In de huidige situatie kan het zijn dat binnen het beoogde verband op meerdere plaatsen nog secretariaten functioneren. Het is natuurlijk niet de bedoeling dat deze van de ene op de andere dag worden gesloten en vervangen door een nieuw centraal secretariaat. Het ligt voor de hand om in goed overleg deze secretariaten geleidelijk in te voegen in het nieuwe parochieverband en een bij de plaatselijke situatie passende nieuwe functie te geven. Op deze wijze kunnen de verschillen tussen de situatie in de stad en de meer landelijke omgeving met verspreid liggende woonkernen op de best mogelijke wijze gehonoreerd worden In de periode waarin het parochieverband in ontwikkeling is zullen de stuurgroep of het parochiebestuur en het pastoraal team stap voor stap kunnen en moeten beslissen welke werkzaamheden en taken waar worden behartigd en ondersteund. De opbouw van een centraal secretariaat en een aantal plaatselijke steunpunten zal van het parochieverband een flinke investering vragen, maar een die naar we mogen verwachten zich dubbel en dwars terug zal betalen.