Toekomst Kerkgebouw en Kerkhof (2002)

Gaarne informeer ik u over recente ontwikkelingen rond onze gebouwen en terreinen.

De kerkhof commissie is met haar eindrapport gekomen. Zij concludeert dat gezien de inschatting van het toekomstig aantal begrafenissen en de huidige eisen die de overheid aan een begraafplaats stelt, het financieel niet haalbaar is om ons oude kerkhof weer in gebruik te nemen. Bovendien is het niet wenselijk dat er weer een lange periode ontstaat waarin onze dierbare overleden op twee begraafplaatsen liggen. De parochievergadering is daarom van plan om een formeel besluit over het oude kerkhof te nemen en de procedure tot ruiming van de graven op te starten. Verder zult u nader geïnformeerd worden over de gevolgen van de ruiming en de mogelijkheden die u heeft ten aanzien van de graven van uw dierbaren. Uiteraard zijn uw opmerkingen over dit voornemen van harte welkom.

De gebouwen en terreinen commissie heeft met de dienst bouwzaken van het bisdom gekeken naar de mogelijkheden om de ruimten die we in de toekomst nodig hebben, te realiseren binnen het bestaande kerkgebouw. Deze benodigde ruimten zijn beschreven in een artikel in Gendtse Klanken van juni vorig jaar. Het aantal van 200 zitplaatsen in de kerkzaal vindt het bisdom wat aan de hoge kant, 150 zou voldoende zijn en daar zal de commissie verder nog naar kijken. De gezamenlijke conclusie van commissie en bisdom is dat de benodigde verbouw van ons huidig kerkgebouw om bouwkundige, architectonische en financiële redenen als praktisch onmogelijk beschouwd dient te worden.

De commissie zal nu verder kijken naar de mogelijkheid om de benodigde ruimten door nieuwbouw te verwezenlijken. Eerst kijken waar we het beste kunnen bouwen en wat we met de bestaande gebouwen en de vrijkomende terreinen gaan doen. Daarna komt pas de architectuur en inrichting van het nieuwe kerkgebouw ter sprake.

De conclusie dat ons kerkgebouw niet gehandhaafd kan worden, kan bij u enige pijnlijke gevoelens oproepen. Bij mij was dat ook het geval, want ik heb er goede herinneringen aan. Het noodzaakte me zelf tekeningen, schetsen en berekeningen te maken, maar hoe langer ik er mee bezig was hoe onvermijdelijker de conclusie van de commissie en het bouwbureau van het bisdom werd.

Maar van de andere kant: nieuwe kansen om er een gebouw neer te zetten dat past bij de huidige situatie in onze parochie. Een kerkzaal die bij onze vieringen weer vol zit, waar we elkaar kunnen zien zitten en een hand geven, waarin we goede vieringen kunnen houden. Voldoende en goede ruimten in het parochiecentrum, waar pastores en vrijwilligers goed kunnen werken en waarin we elkaar kunnen ontmoeten. En dat alles ook nog betaalbaar voor de komende generaties.

De ervaring van andere parochies leert ons dat we nog een lange weg te gaan hebben. Blijft u verder met ons meedenken en doen?

Namens de parochievergadering,
Theo Schouten, vice-voorzitter