Verslag informatieavond bijzondere begraafplaats (2003)

Aanwezig:Parochiebestuur, begraafplaatscommissie en Begrafenisondernemer.
Ca 130 nabestaanden van de dierbare overledenen.

Een woord van welkom door vice-voorzitter Theo Schouten. Als gevolg van de grote opkomst is er niet voldoende ruimte in het zaaltje. Er wordt geprobeerd zo duidelijk mogelijk te spreken zodat de mensen in de gang ook de gewenste info krijgen. Er wordt kort uitgelegd hoe deze info avond ingevuld zal worden. Hierna neemt de pastor het woord om met elkaar even stil te staan bij de dierbare overledenen.

Verslag van de begraafplaatscommissie.
Hr. W. Rasing:

Wij proberen rekening te houden met de mogelijke emoties. Eerst volgt er een uitleg over de verschillende soorten begraafplaatsen en begrippen. Bijzondere begraafplaats behoort tot een kerkgenootschap en algemene begraafplaats behoort tot de overheid. Het begrip grafrust is 30 jaar. Grafrecht is een soort belasting. De laatste begrafenis is in 1973 geweest en hierbij is nooit een periode afgesproken geweest. De toenmalige beheerder ging jaarlijks geld ophalen voor het onderhoud van de begraafplaats. De rechten die op de grafkelders berusten zijn toen volgens de regels afgehandeld. Het toenmalige kerkbestuur heeft de procedure om het kerkhof te sluiten opgestart, doch deze niet geheel afgerond.

In 1991 zijn een aantal vrijwilligers aan het werk gegaan om de begraafplaats weer aanzien te geven. Tevens ontstond het idee om de begraafplaats weer te gaan gebruiken. In overleg met het toenmalig gemeentebestuur bestond er een verschil van mening over wel of niet verder begraven. In 1999 is er een commissie begonnen aan een haalbaarheidsstudie voor het hergebruik van deze begraafplaats. Enkele uitkomsten van deze studie zijn: Om voldoende boven het grondwater te komen zal er ca 90- tot 110 cm opgehoogd moeten worden. Er zal een speciale leiding voor waterafvoer in de grond verwerkt moeten worden. De geschatte kosten van dit project zijn fl 400.000. Hierbij is nog geen rekening gehouden met de kosten van het ruimen van de onderliggende graven. Als gevolg van een gerechtelijke uitspraak (in een andere plaats) is het parochiebestuur aansprakelijk als er schade c.q letsel ontstaat door omvallen van grafmonumenten e.d . Door het niet goed onderhouden van verschillende grafmonumenten ontstaat er bij sommige graven een gevaarlijke situatie. Om te voorkomen dat er ongelukken mee gebeuren zullen deze graven gekenmerkt worden en indien mogelijk de nabestaanden geïnformeerd. Dit om betrokkenen weer in de gelegenheid te stellen voor het herstellen van het grafmonument.

De totale begraafplaats is inmiddels gefotografeerd. Een conclusie van de begraafplaatscommissie is: we moeten niet ruimen om te ruimen. Verder is er nog een kopie van Gendtse Klanken uit 1973 ter tafel geweest waarin de mensen toen al in de gelegenheid gebracht zijn om hun dierbaren over te brengen naar de algemene begraafplaats. Dit kostte op dat moment ca fl 675. Natuurlijk rekening houdend dat dit in eerste instantie was voor een periode van 20 jaar. Besluit van het parochiebestuur is: Wanneer er concrete plannen zijn voor het kerkhof zal er ruiming plaats vinden met in achtneming van alle wettelijke procedures.

Na deze uiteenzetting komt de Hr. W.Janssen met een voorstel om op de algemene begraafplaats een monument te plaatsen.

Vragen van de betrokken nabestaanden.

1. Mag de grafsteen door de nabestaanden zelf verwijderd worden?
Ja, nadat er een vrijwaring afgegeven is door het parochiebestuur en er zorg voor gedragen wordt dat er verder geen schade ontstaat.

2. Wordt er straks weer opnieuw begraven?
Nee!

3 Wat gebeurt er met de bouwvallige monumenten?
Deze zullen nadat de procedure gevolgd is ( Informeren via bordje op monument en indien mogelijk bericht aan nabestaanden) veilig gesteld worden. Dit kan inhouden het neerleggen van het monument op het graf.

4. Wat gebeurt er met de begraafplaats?
Als er duidelijke plannen zijn zal de procedure gestart worden tot ruiming. De nabestaanden zullen een laatste kans krijgen hun dierbaren zelf te laten overplaatsen.

5. Wat gebeurt er met de monumenten Indien de nabestaanden niet reageren zal er tot totale ruiming overgegaan worden waarbij de resten in een gezamenlijk graf komen met een monument op de algemene begraafplaats. die geruimd worden?
Deze zullen afgevoerd worden mits de nabestaanden er zelf al aanspraak op gemaakt hebben.

6. Het woord ruimen betekent dat ook dat de stoffelijke resten geruimd worden?
Ja

7. Is er een mogelijkheid tot herbegraven?
Ja , dit kan. Maar de kosten zijn voor de opdrachtgever en natuurlijk zal dit aan regels gebonden zijn.

8. Tot wanneer kunnen de nabestaanden aanspraak maken op de monumenten?
Er komt een publicatie in de dagbladen. De termijnen zijn door de wetgever bepaald. De bouwvallen zullen op de steen aangemerkt worden en de wettelijke periode wordt in acht genomen.

9. Worden de nabestaanden geïnformeerd?
Indien deze bekend zijn, ja.

10. Als het monument is verzakt door de natuur (boomwortels) wie is er dan verantwoordelijk?
Het parochiebestuur is verantwoordelijk als er gevaarlijke situaties ontstaan. M.a.w. indien er gevaar ontstaat zal er toe overgegaan worden dit te melden via een bord op het monument en indien mogelijk het in kennis stellen van nabestaanden.

11. Hoe gaat het herbegraven in zijn werk?
In overleg met een begrafenis ondernemer.

12. Op welke termijn gaan de minder goede monumenten verwijderd worden?
In eerste instantie zullen de stenen plat gelegd worden. Het ruimen vindt plaats zodra nieuwe plannen concreet zijn en de wettelijke procedures doorlopen zijn.

13. Is er een mogelijkheid tot het gefaseerd ontruimen?
Dit is niet mogelijk.

14. Is het al eerder mogelijk geweest om te herbegraven?
Ja, al vanaf 1973. Toen waren de prijzen voor het herbegraven: overbrengen fl 200 en fl 575 grafhuur voor 20 jaar op de algemene begraafplaats.

15. Wat gebeurt er bij algemene ontruiming met de monumenten?
Vanaf nu heeft eenieder het recht op het monument of een gedeelte daarvan, na het tekenen van een vrijwaring. Deze is te tekenen bij het parochiesecretariaat.

16. Kan een dierbare bijbegraven worden in een al bestaand graf op de algemene begraafplaats?
Nee, dit is aangegeven via een gemeentelijke verordening.

17. Wat zijn de kosten van herbegraven?
Opgraven ca € 800 plus € 965 voor de huur van een graf voor de duur van 20 jaar.

18. Hoe gaat de communicatie plaats vinden voor het verdere verloop?
Dit wordt zoveel mogelijk in de Gendtse Klanken bekend gemaakt, daarnaast in de dagbladen. Als de nabestaanden dit aangeven kan het ook persoonlijk.

19. Wat gebeurt er met de dubbele graven?
Deze zullen ook compleet geruimd worden.

20. Hoe is het mogelijk dat er op sommige graven recente data staan?
Daar is zonder officiële toestemming van het parochie-bestuur een urn bijgeplaatst.

21. Wat gebeurt er met de geregistreerde oorlogsgraven?
Let op, oorlogsslachtoffers behoeven nog niet in een erkend oorlogsgraf te liggen.
De oorlogsgraven zullen verplaats worden naar Loenen op de Veluwe. De stichting oorlogsgraven zal hiervoor zorgdragen.

22. Wat kan verwacht worden tijdens de opgravingen?
Voornamelijk de schedel en grotere beenderen.

23. Wat gebeurt er met de overledenen die in een loden kist begraven zijn?
Deze zullen weer een ander kist gelegd worden.

24. Wat gebeurt er met de sieraden die gevonden worden ?
Deze zullen verkocht worden en de opbrengst zal besteed worden aan een goed doel; gedacht wordt aan het Koningin Wilhelmina Fonds.

25. Is het mogelijk dat er op het nieuwe grafmonument alle namen van de dierbaren vermeld worden?
Dit is helaas niet mogelijk. Indien er goede ideeën zijn, zijn deze van harte welkom. Verschillende ideeën zijn:
o Een bus met namen inmetselen.
o In de nieuwe kerk een register van de overledenen achter in de kerk een plaats te geven.
Ideeën voor een gedenksteen en/of passende teksten zijn welkom en kunnen ingeleverd worden bij de pastorie. Als gevolg van natuur invloeden (Boomwortels en waterstand) heeft het geen zin om het monument op te knappen. Bij graven wordt gekeken of de steen tot ruiming plat het graf kan komen te liggen.

Slot van de avond

De voorzitter dankt alle leden van de begraafplaatscommissie voor hun zorgvuldige werk. Zodra er concrete plannen zijn rondom de nieuwbouw zal er tijdig gecommuniceerd worden. Indien er nog vragen zijn kunnen deze altijd schriftelijk gesteld worden. Via een brief met vermelding: “kerkhof zaken”. Daarna zult u persoonlijk antwoord ontvangen.

De voorzitter dankt alle aanwezigen voor de belangstelling en hun inbreng.
Notulist : Jan van de Sant