Ruiming begraafplaats

De ruiming van de begraafplaats begint op maandag 12 september 2005 en gaat ongeveer twee maanden duren. De ruiming wordt door de firma van der Burgt uit Gemert uitgevoerd. Voor deze datum gaan zij de vereiste voorbereidingen treffen. Onder andere wordt de begraafplaats in zijn geheel afgeschermd zodat de intimiteit wordt gewaarborgd. In de periode dat de werkzaamheden worden uitgevoerd is een paar mensen toegestaan het terrein te betreden. Nadat de ruiming compleet is uitgevoerd wordt het verzamelgraf aan de Zandvoort in gebruik genomen. Hierover wordt u nog nader geïnformeerd.

Op zondag 11 september 2005 wordt na de dienst van 10.00 uur, door de fa. van der Burgt en de werkgroep Ruiming Begraafplaats een toelichting gegeven op de uit te voeren werkzaamheden en welke maatregelen genomen zijn om de privacy te waarborgen.

Voor herbegraven van overledenen op de Zandvoort hebben 15 families gekozen. Voor dit herbegraven heeft de heer Wil Janssen, in samenwerking met de fa.van der Burgt, alle vergunningen aangevraagd, procedures in werking gesteld en gesprekken gevoerd.

Op 25 en 26 augustus 2005 zijn de grafmonumenten en -objecten aan de families resp. nabestaanden overgedragen. Voor het verwerven van grafmonumenten of anderszins hadden zich 50 belangstellenden gemeld. Op 14 juli 2005 hebben we, tesamen met wethouder Janssen en zijn beleidsmedewerkers het gehele proces en alle procedures doorgenomen en op grond van deze resultaten heeft de gemeente Lingewaard, na het mondelinge accoord, ons het finale verlof tot de ruiming gegeven. In de info rubriek van de gemeente Lingewaard in de editie van Gemeente Nieuws van 3 augustus zijn de details weergegeven.

Zoals reeds eerder aangegeven was en is de ruiming van de oude begraafplaats voor parochiebestuur onuitstelbaar. Doordat er tijdens de voorbereiding van de sluiting van de begraafplaats in de jaren 1968 tot 1973 met het toenmalige gemeentebestuur Gendt geen onderhoudspenningen zijn bedongen, dat er geen verplichte bijdrage voor het onderhoud is geweest en doordat er geen grafrechten zijn geheven, zou het onderhoud onevenredig zwaar op de jaarlijkse begroting blijven drukken. Bovendien is het bestuur in de loop der jaren er niet in geslaagd een aanzienlijk vrijwilligerscorps in stand te houden door het gebrek aan belangstelling bij de parochianen.

Het parochiebestuur richt zich met alle kracht en inventiviteit op het in stand houden van onze mooie parochiegemeenschap waarbinnen ruim 420 vrijwilligers tezamen met het L7 pastoresteam hun werk moeten kunnen blijven uitoefenen. Hiervoor hebben we andersoortige en betaalbare faciliteiten en een klein-schalige kerk nodig.

Tijdens de voorbereidingen van de ruiming heeft de werkgroep ervaren hoe moeilijk het voor sommige parochianen en familieleden is geweest deze stap met ons te moeten zetten. We hebben vaak intense gesprekken gevoerd om elkaar te ontmoeten en te kunnen begrijpen. We hebben begrip voor de emotie die deze ruiming in de harten van parochianen en familieleden teweeg heeft gebracht.

Mogen wij er in slagen om met steun van de Heer het roomse leven op een hedendaagse wijze in te kunnen blijven vullen binnen onze parochie.

De voorzitter van de stuurgroep Martinus Mark, Lex Cornelissen.