Ruiming begraafplaats Nijmeegsestraat 2

Als vervolg op onze mededelingen over de ruiming van de begraafplaats in de juni editie van Gendtse Klanken volgen hierbij enkele belangrijke feiten.

In het juni nummer is abusievelijk vermeld dat u tot 1 juni 2005 uw wensen inzake herbegraven en het verwerven van een grafmonument of gedeelte hiervan tot deze datum kenbaar kunt maken. Deze datum moet echter 1 Juli 2005 zijn.

Met het Gelders Genootschap hebben we de afspraak gemaakt om voor 14 grafmonumenten, die zij hebben uitgekozen, een gedenkplaats in te gaan richten op een plaats die binnen het nieuwe dorpsplan wordt aangewezen. Deze opzet is gekozen in het overleg op 14 april jl met wethouder Janssen en zijn beleidsmedewerkers. Met de gemeente Lingewaard, met name wethouder Janssen, zijn we in gesprek om de mondelinge afspraak van “geen beletsel tot ruiming” om te zetten in een besluit. Zij adviseren ons om de communicatie via de landelijke dagbladen te gaan verrichten plus een aankondiging op de begraafplaats.

We houden u op de hoogte van de vorderingen.

Voorlichting.
Op zondag 11 september as. is er na de dienst van 10.00 uur een bijeenkomst in de kerk waarop de werkgroep ruiming begraafplaats en de fa.van der Burgt u gaat informeren over de wijze waarop de begraafplaats wordt geruimd. In deze dienst wordt speciale aandacht aan deze ruiming besteed. U bent van harte uitgenodigd en u wordt de gelegenheid geboden vragen te stellen. In dit weekend vindt ook de Open Monumentendag met als thema Religieus Erfgoed plaats.

Verwerven monument
Het afhalen van een grafmonument of een gedeelte hiervan, dit is gepland in de week van 22 tot en met 25 augustus 2005, wordt gevraagd dit met eigen vervoer te doen. Alle betrokkenen worden door het parochiesecretariaat vooraf gebeld over de exacte datum en tijd. U kunt zich nog aanmelden als dit om bepaalde reden nog niet heeft plaats gevonden.

Herbegraven.
Voor de nabestaanden die hun overledene willen laten herbegraven heeft begrafenisondernemer Wil Janssen in een persoonlijk gesprek de details geregeld. Hierbij is te vermelden dat de mogelijkheid wordt geboden om via crematie van de beenresten de asbus ( urn) bij te plaatsen op de begraafplaats aan de Zandvoort.

Tot slot.
We willen u erop wijzen dat alleen de berichten in Gendtse Klanken de enige en juiste weergave van ter zake doende feiten zijn. Berichten in de dag- en weekbladen kunnen voorzien zijn van eigen opinie/mening of opvattingen van derden die, zonder enige directe betrokkenheid bij of ruggespraak met onze kerk, geuit worden.

De voorzitter van de Stuurgroep Martinus Mark A.H.B.Cornelissen.