Nieuws over de Martinus MARK

Juist in deze periode van bezinning en goede voornemens willen wij u als parochianen van de Martinusparochie informeren over de actuele stand van zaken inzake de nieuwbouwplannen voor de toekomstige kerk met het hierbij horende ontmoetings- en vergadercentrum. Voor dit gehele traject dat ook de nieuwe bestemming van de begraafplaats betreft, hebben we gekozen voor de naam “Martinus Mark”.

Tezamen met de bouwkundigen van ons bisdom zijn de eerste verkennende gesprekken gevoerd; ook het gemeentebestuur is over de toekomstige plannen geïnformeerd. Tevens zijn een al tweetal gesprekken gevoerd met bestuurders van het zorgcentrum St. Jozef en de woonstichting Gendt.

In grote lijnen kunnen we nu reeds vaststellen dat het totale plan de bouw betreft van een kerkruimte waar alle vieringen gaan plaatsvinden en ruimten die dienen voor ontmoetingen, werkzaamheden van pastores en vrijwilligers, vergaderingen en andere activiteiten. Daarenboven zal een groot gedeelte van de beschikbare gronden beschikbaar zijn voor woningbouw; vandaar de ruime belangstelling van de genoemde organisaties.

Bij de ontwikkeling van dit totale plan gaan we uit van drie doelstellingen:

  1. Geschikte ruimten verwerven voor onze vieringen en andere activiteiten, geschikt voor de eisen van een moderne, toekomstgerichte parochie.
  2. Onze ruimten en activiteiten situeren in de levendige omgeving van onze geloofsgemeenschap en van onze dorpsgemeenschap.
  3. Op financieel gebied er voor zorgen dat we voor een groot aantal jaren een sluitende begroting kunnen hebben met daarin voldoende middelen voor activiteiten van een parochie gericht op de toekomst van geloofsgemeenschap gedragen en missionair gericht pastoraat.

Het parochiebestuur heeft voor de ontwikkeling van al deze plannen een commissie benoemd die via een projectplan zowel intern als met gemeente, het bisdom en andere derden partijen zal gaan communiceren. De commissie zal zorg dragen voor een goede communicatie met de parochianen en, waar van toepassing, ook de inspraak regelen.

Gezien de uitvoering van deze plannen een tijdvak van 3 tot 5 jaar zal gaan bestrijken, zal het hoognodige onderhoud aan onze gebouwen door moeten blijven lopen. Dit betekent dat de kerkbalans opbrengst onmisbaar zal blijven om het financiële plaatje rond te krijgen.

Met deze nieuwsflits hopen we mede te bereiken dat het afschuwelijke woordje “slopen” vervangen gaat worden door “opbouw” gericht op de toekomst.

Namens de commissie gebouwen en terreinen,
Alex Cornelissen