Martinus Mark Nieuws

De verdere activiteiten betreffende de voorbereiding voor de herinrichting van de locatie waarop nu de kerk, het kerkhof, de pastorie, het cultureel centrum, de Providentia en de bibliotheek staan, zijn in de afgelopen periode doorgegaan. Dit betekent dat we met tal van mensen en organisaties hebben gesproken over de hernieuwde bouwkundige en ruimtelijke opzet waarin de kerk met de daaraan onlosmakelijk verbonden facilitaire ruimten voor ons een hoofdrol spelen.

We hebben onder andere gesproken met de historische kring, de bibliotheek, het sociaal cultureel centrum, de Woonstichting en het Zorgcentrum St. Jozef. Bovendien hebben in nauw overleg met het bisdom contacten gehad met meerdere organisaties en deskundigen die ons kunnen adviseren.

Onlangs hebben we een ontmoeting gehad met wethouder ruimtelijke ordening van de gemeente Lingewaard en hem om verdere medewerking gevraagd, daar de gemeente onze naaste buur en eigenaar is van een deel van de gronden van de gebouwen die in het traject betrokken worden. De wethouder heeft ons zijn medewerking toegezegd en de vorm waarin dit gaat plaatsvinden wordt in de komende tijd concreet gemaakt.

Met het parochiebestuur is afgesproken om op 30 maart 2003 aanstaande, na de zondagdienst, rond de klok van elven, de parochianen te informeren over de huidige stand van zaken betreffende de nieuwbouw plannen; u bent van harte welkom.

Is dit niet te laat?
We wilden deze communicatie eerst dan doen plaats vinden op het moment dat we met “concrete gegevens”naar buiten kunnen komen. Regelmatig hebben we u via Gendtse Klanken bericht, over de stand van zaken.

We hebben met elkaar afgesproken dat we over alle onderwerpen open zullen praten daar ook wij er behoefte aan hebben de antenne te richten op de meningen en gevoelens die er binnen onze parochie en dorpsgemeenschap leven.

Dit gehele traject moet erop gericht zijn dat het kerk zijn binnen onze parochie in de verre toekomst veilig gesteld wordt op zowel liturgisch, diaconie, catechese en welzijn gebied. Als bekend, mag worden verondersteld dat ook het financiële plaatje hierbij onmiskenbaar een rol speelt; we willen trachten om de exploitatie voor jaren veilig te stellen en financiële ruimte te maken voor de ontwikkeling van onze geloofsgemeenschap die in hoge mate op vrijwilligers draait