Martinus Mark

De kogel is door de kerk (!!!) Het bestuur heeft bijgaande brief ontvangen waarin is opgenomen dat de gemeente in overleg wil treden met het bestuur om te bezien of er afspraken gemaakt kunnen worden over de ontwikkeling van het centrumgebied.

Geacht bestuur,
Als vervolg op onze brief van 31 maart 2009 willen wij u het volgende meedelen. In het kader van de ontwikkelingen in het centrumgebied van Gendt hebben wij een aantal keren gesproken over uw plannen het oude kerkgebouw te vervangen door nieuwbouw. Binnen dit centrumgebied is de gemeente voornemens om een Kulturhus te realiseren waardoor de plannen rond de ontwikkeling van dit historische centrum van Gendt in breder perspectief bekeken moeten worden.

In het kader van de ontwikkelingen van het Kulturhus heeft de gemeenteraad in zijn vergadering van 16 juli jl. besloten om Providentia en het voorste deel van het gebouw Leemhof te handhaven en bij het Kulturhus te betrekken. Dit besluit heeft invloed op de ontwikkelingsmogelijkheden van het centrumgebied. Wel is in het stedenbouwkundig concept ruimte voor uw plannen betreffende de vervanging van het huidige kerkgebouw en het mortuarium.

Graag willen wij met u in overleg om te bezien of wij nadere afspraken kunnen maken over de ontwikkeling van het centrumgebied inclusief de realisatie van uw plannen om het oude kerkgebouw af te breken met uitzondering van de entreepartij en hiervoor in de plaats een nieuwe kleinere kerkzaal te bouwen samen met een aantal woningen, afgestemd op de gewenste kwaliteit van het gebied. Daarbij zullen o.a. afspraken gemaakt moeten worden over de stedenbouwkundige en financiële randvoorwaarden, de (her-)inrichting van (toekomstig) openbaar gebied, vergoeding van ambtelijke kosten en de door de gemeenteraad vastgestelde bijdrage aan het fonds bovenwijkse voorzieningen.

Voor de realisering en ontwikkeling van het centrumgebied is de goedkeuring nodig van de gemeenteraad. De te maken afspraken zullen daarom te zijner tijd aan de raad voor goedkeuring worden voorgelegd. Graag willen wij u binnenkort uitnodigen voor een overleg over het vervolg van de planvorming. Voor vragen over bovenstaande of voor het maken van nadere afspraken in het kader van dit project kunt u contact opnemen met de heer Henk F.M. Andringa, projectleider bij de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling.

Hoogachtend,
burgemeester en wethouders van Lingewaard,