Martinus Mark, voortgang rapportage

Op dit moment wordt intensief met de gemeente, woonstichting en overige toekomstge deelnemers over het nog te stichten kulturhus gesproken. Wethouder Joke van Roosmalen heeft vanuit de gemeente het initiatief tot deze gesprekken genomen. Zij wordt hierbij ondersteund door de ambtelijk projectleider Willen Bijker. Zij beiden hebben vanuit het college en de raad de ruimte en de middelen gekregen om dit uitdagende traject, samen met de Gendtenaren, tot een goed einde te brengen. Zij en wij doen dit met veel enthousiasme en overtuigingskracht.

Dat het kulturhus in Gendt komt is door de raad van de gemeente Lingewaard besloten. Begin december 2007 moeten de eerste resultaten zichtbaar zijn en bij het provinciebestuur worden gepresenteerd.

Onze kerk is vertegenwoordigd in de gemeentelijke stuurgroep en in 4 werkgroepen namelijk voor het toekomstige ruimtegebruik, beheer & exploitatie, inhoud & programmering en financiën & eigendommen. Intern binnen onze kerk is een werkroep actief om de toekomstige opzet en indeling van de nieuwe kerk in kaart te brengen. De inzet van al onze vrijwilligers heeft tot doel om straks voor de komende 50 jaar een nieuwe kerk te gaan bouwen.

Het is nog niet bekend op welke plaats het kulturhus komt te staan. Wij hebben besloten dat we ons nieuwe kerkgebouw annex mortuarium en aula gaan bouwen naast/aan het kulturhus. Dit houdt in dat wij een eigen gebouw neerzetten bestemd voor de eredienst, rouw en trouw en overige vieringen. Voor werk- en vergaderkamers gaan we gebruik maken van het kulturhus. De detaillering van deze voornemens zal in de loop van dit jaar plaats vinden. De plaats van het toekomstige kulturhus zal in hoge mate bepalend zijn voor de toekomstige bestemming van onze oude kerk.

Deze ingrijpende plannen worden van tijd tot tijd met het aartsbisdom besproken. De laatste ontmoeting met het bisdom was op maandag 16 juli 2007. Zij hebben de goedkeuring gegeven om door te gaan met de plannen.

Als u de website van de gemeente Lingewaard opzoekt kunt u daar meer gedetailleerde informatie vinden over activiteiten van de stuur- en werkgroepen. Inmiddels zijn twee nieuwsbrieven over het kulturhus Gendt verschenen. Deze zijn ook op de gemeentelijke website terug te vinden.

Het parochiebestuur en de stuurgroep Martinus Mark hebben het voornemen om u in het najaar uit te nodigen voor een voorlichtingsbijeenkomst in onze kerk.

A.H.B.Cornelissen, voorzitter stuurgroep Martinus Mark