Nieuwsbrief Martinus Mark

Onderstaande nieuwsbrief is onder andere verzonden aan het college van B.& W., de raadsgriffier en de raadsfracties van de nieuwe raad. Martinus Mark 2056, onder deze titel gaat de Martinusparochie verder met de activiteiten die er toe moeten leiden dat het kerk zijn, in onze mooie gemeenschap, tot minimaal 2056 veilig gesteld gaat worden.

Na de eerste bijeenkomst van de platformgroep dorpenvisie Gendt op 13 oktober 2005 heeft het college in principe besloten om af te zien van de visie die het parochiebestuur van de H.Martinus begin 2004 heeft neergelegd in het werkdocument “Martinus Mark, visie op de toekomst”. Het feit dat twee wethouders voor de vestiging van een maatschappelijk centrum en bibliotheek rondom Providentia en SKC de Leemhof aan de Dorpstraat opteren heeft hierbij de doorslag gegeven. BURO 5 heeft deze opstelling gevolgd.

Deze feiten zijn ons op 23 februari 2006 door de leiding van de projectgroep dorpenvisie Gendt verstrekt. We hebben ook kennis kunnen nemen van dit voornemen uit de verkiezingscampagne van Lokaal Belang Lingewaard onder leiding van wethouder Joosten.

Tijdens de eerste platform bijeenkomst hebben wij ons huiswerk ingeleverd daar we van mening waren dat de eerste presentatie van de dorpenvisie verre van compleet was. Onze visie over de mogelijke stichting van een kulturhus met als voornaamste doel het veilig stellen van de toekomst van ons kerk zijn, waren onderbelicht gebleven. Na de dertiende oktober 2005 hebben wij een aantal malen geïnformeerd naar de status van de werkzaamheden met als resultaat dat we op de 23 februari 2006 door de projectleiding zijn bijgepraat.

Uit de visie van het college blijkt verder dat de bestemming van de gronden van de parochie rondom de kerk worden gekenmerkt voor woningbouw, de stichting van een nieuwe kerk en groen voorziening.

Bij de verdere uitwerking van dit gegeven zullen we in nauw overleg blijven met de gemeente om het facet van cultuurhistorische waarden bij de realisatie vorm te geven. Bovendien telt het gegeven dat wij niet meer spreken over een totaalplan op te pakken met onze buurman de gemeente Lingewaard. Hieruit moet worden afgeleid dat wij geen deelgenoot meer gaan zijn van het gemeentelijk plan met de daarbij horende exploitatie.

Op grond van ons eisen en wensen pakket, dat in eerste aanleg is verwoord in onze visie, gaan we nu aan de slag. We zullen ons op korte termijn definitief gaan uitspreken over de woning contigenten die we nodig hebben voor het in stand houden van de toekomstige kerk, werk- en vergaderruimtes.

Speciale plaats in onze opzet zal het mortuarium moeten gaan krijgen. Dit mortuarium zal in de nabije toekomst een belangrijke plaats gaan innemen tijdens de afscheidsplechtigheid van de nabestaanden van hun overledenen.

De woningbouw in en rondom onze kerk zal de financiële kurk vormen waarop de toekomst van ons kerk zal drijven. Met Klaassen Vastgoedontwikkeling is reeds een aanvang gemaakt om de nieuw ontstane situatie te gaan vertalen. Zij zien mogelijkheden om tezamen met ons parochiebestuur en met uw support de toekomst met vertrouwen tegemoet te gaan.

Wij willen uw college van burgemeester en wethouders en de raad hiermede informeren over de wijze waarop wij het voorlopig definitieve standpunt van uw college gaan vertalen.

Wij wensen het nieuwe college en de volledige raad een fijne, plezierige en vruchtbare zittingsperiode toe.

A.H.B.Cornelissen, voorzitter stuurgroep Martinus Mark.