Nieuws Martinus Mark front

In de afgelopen maanden heeft de stuurgroep op veel manieren gesproken met belanghebbenden, verenigingen en organisaties die op de een of andere wijze betrokken zijn in onze visie Martinus Mark.

Wij hebben gesproken met de Wijkplatforms, die binnen de Gendtse gemeenschap actief zijn. Daarna hebben we nagenoeg alle frakties uit de gemeenteraad op bezoek gehad en last but not least hebben we gesproken met 15- tal verenigingen en organisaties uit het culturele, sociale en welzijns leven van Gendt. Midden juni hebben we na de dienst van 10.00 uur de aanwezige parochianen bijgepraat en naar hun mening gevraagd.

Dit gegeven heeft ook telkens doorgeklonken in alle gesprekken, we houden niet van eenrichtingsverkeer, maar staan open voor alle suggesties en denkbeelden die onze visie rijker en completer kan maken. Na de vakantie periode hebben we vervolg gesprekken gepland met de besturen van een aantal verenigingen & organisaties die in het bijzonder betrokken zijn bij de verdere invulling van onze visie.

Uit de krant heeft u kunnen lezen dat de Martinus kerk in de raad van de gemeente Lingewaard op de agenda heeft gestaan. Onze woordvoerder was niet woedend echter wel verontwaardigd, daar we tot dan toe met de gemeentelijke bestuurders heel goed hebben gecommuniceerd en hebben samengewerkt. Dit omdat we buren van elkaar zijn en er beiden belang bij hebben om met goede en haalbare plannen naar buiten komen en er geen blokkades worden opgeworpen die niet aantoon waardevol en houdbaar zijn.

Begin september start de gemeente met de invulling van het kom-visie plan Gendt en daarin zullen wij actief participeren. In deze periode kunnen we dan ook vaststellen hoe realistisch en haalbaar onze toekomstige visie rondom het kulturhus incl. de nieuw kerk is.

Ten aanzien van de begraafplaats hebben we ons verder georiënteerd inzake de wijze waarop de ruiming plaats moet gaan vinden. Echter voordat het zover is zullen we in overleg treden met het bisdom, de parochianen en gemeente daar ook hiervoor de discussie over de monumentale status nog niet is afgerond. Bovendien moeten we tal van procedures rondom de publicaties in de landelijke en regionale dagbladen gaan volgen.

Binnen onze de eigen organisatie is een werkgroep actief voor het maken van de plannen voor de inrichting van de nieuwe kerk, mortuarium, secretariaat, sacristie, archiefruimtes, vergaderlokalen en andere noodzakelijke dienstruimtes.

Een laatste hartenkreet zouden wij willen laten horen. Bij alle besprekingen in het recente verleden is veel enthousiasme over onze plannen naar voren gekomen. Ieder bestuur heeft haar eigen verantwoording voor haar doen en laten hetgeen niets afdoet aan de positieve grondhouding die men tegenover de stuurgroep Martinus Mark en het parochiebestuur heeft ingenomen.

Het minst klinkt op dit moment de stem van de parochiaan door. Dit is af te leiden van het feit dat de bijeenkomsten, die we een aantal malen in de kerk hebben belegd, matig bezocht werden alhoewel wij op een overweldigende opkomst hadden gerekend.

Mogen wij bij de volgende bijeenkomsten op uw aanwezigheid, mening en visie rekenen?
A.H.B.Cornelissen, voorzitter Martinus Mark.