Oudst bekende bibliotheek van Nederland

En dan - begin 9e eeuw - treedt de man in de lokale historie te voorschijn, die Gendt de faam heeft bezorgd de oudst bekende bibliotheek van Nederland te hebben bezeten. Het moet wel een zeer beschaafd mens zijn geweest en anderzijds toch ook een echte Gendtenaar, deze plaatselijke agrarier en grondbezitter van huis uit, verbonden met zijn volk vanaf zijn jeugd, deze pastoor Gerward, die op de Gendtse Pastorie tientallen jaren heeft gezeteld.

Hij bezat een uitzonderlijke grote en rijke bibliotheek, bestaande uit geschriften der kerkvaders, misboeken, z.g. apocriefe evangelien e.d., zoals te concluderen valt uit de bewaard gebleven "e;catalogus"e;. Met aan zekerheid grenzende waarschijnlijkheid berust er een band van deze Gendtse bibliotheek in de Vaticaanse bibliotheek, waar nog twee andere banden bewaard worden, die mogelijk ook uit Gerward's boekerij afkomstig zijn.

In de Codex Laureshamensis, een document waarin de monniken de bezittingen van het klooster Lorsch opschreven, staat ook te lezen, dat Gerward enkele boerderijen aan dat klooster schonk "en het eiland waarop de kerk staat".