Een greep uit oude notulen en verslagen

Tweede vergadering van zondag 9 September 1849.

De beschermheer verzoekt de leden om voortaan op middelen bedacht te zijn tegen de armoede voor de aanstaande winter. De commissie vraagt een gulden voor bet schoonmaken van een woning, en voor bet verstrekken van levensmiddelen tot nadere afkondiging vijftig cent per week. De penningmeester houdt de gebruikelijke collecte en deze heeft bedragen of opgebracht de somma van f 4.30.

Vergadering 256, van zondag 7 mei 1854

De aanwezige leden doen verslag van hun bezoek bij behoeftige huisgezinnen die door onze vereniging worden ondersteund.

Memorie.

Heden zondag van den Goeden Herder moest volgens bet Reglement Hoofdstuk 4 art.45 ene algemene vergadering zijn, doch wegens bijkomende verhindering is er geen algemene, maar slechts een gewone vergadering gehouden.

Gendt (Gelderland) 11 november 1909

Hooggeachte Heeren,
Geliefde mede broeders
Den 19 november a.s. zal bet zestig jaren geleden zijn, dat onze conferentie van den H. Vincentius a Paulo werd ingelijfd. De conferentie besloot, dit feest op woensdag 17 november te vieren door eene plechtige H.Mis waaronder algemeene communie der leden, eene extra bedeling aan de armen en eene algemene vergadering, waarbij ook de oudleden en weldoeners der conferentie genodigd worden.

Jaarverslag bij het 100 jarig bestaan in 1949

Vergaderingen

De wekelijkse vergadering wordt gehouden elke zondag, na de H.Mis van half tien in de oude sacristie. Wij menen dit nog even in de herinnering te brengen, daar er nog steeds broeders zijn die dit niet schijnen te weten, immers wij zien ze nooit of zelden op een vergadering.

Begrafenissen

Hoewel wij in onze vorige circulaire U reeds erop hebben attent gemaakt, (de goede niet te na gesproken) dat sommige broeders in deze hun Vincentius plicht lauw nakomen, wekt het opkomen bij begrafenissen nog steeds geen bevrediging. Wij geven diegenen die het betreffen in ernstige overweging dit in de toekomst beter te doen. Zo niet dan zal het bestuur beramen welke maatregelen zij in het belang der conferentie tegenover die broeders zal nemen.

Slotwoord

Aan het eind van mijn verslag gekomen zijnde rest mij nog een woord van dank te spreken tot al diegenen, die in de afgelopen 100 jaar onze conferentie hebben in stand gehouden en groot gemaakt, tot eigen welzijn en die der armen. Vele moeilijkheden en vooroordelen moesten worden overwonnen. Maar waar de werkers van het eerste uur slaagden, moeten wij hun voorbeeld volgen

100 jaar liggen achter ons .. 100 jaar voor ons.

Wij leven in een harde tijd van jaloezie, egoïsme, haat en materialisme. Wij zullen ook in ons Vincentius werk de bakens moeten verzetten en trachten de liefde in de praktijk te brengen. Daartoe moeten wij ons meer gaan indenken in die levens, van onze armen die het op deze wereld zo zwaar hebben. Wij moeten Vincentianen worden niet naar het woord, maar door de daad.

Aldus secretaris, W.A.Schouten

Uit het jaaroverzicht van 1986

Op 16 oktober heeft ten kantore van notaris A. Huigens te Huissen de overdracht plaats gevonden voor de laatste twee percelen grond die nog in ons eigendom waren. Het ging om 1 perceel van 1935 m2 en om 1 perceel van 1380 m2. De verkoop prijs was fl. 2,50 per m2.